Supervisor

Members

 • PhD candidate Kiet Van Nguyen (Nguyễn Văn Kiệt)

 • PhD candidate Thin Van Dang (Đặng Văn Thìn)

  • Research Assistant, MMLAB-UIT.

  • University of Information Technology, Vietnam National University - Ho Chi Minh City.

  • Email: thindv@uit.edu.vn

 • MSc. Duc-Vu Nguyen (Nguyễn Đức Vũ)

  • Research Assistant, MMLAB-UIT.

  • University of Information Technology, Vietnam National University - Ho Chi Minh City.

  • Email: vund@uit.edu.vn

 • MSc. Son Thanh Luu (Lưu Thanh Sơn)

 • MSc. Tin Van Huynh (Huỳnh Văn Tín)

  • Lecturer, Faculty of Information Science and Engineering, UIT

  • Email: tinhv@uit.edu.vn

  • Google Scholar

 • MSc. Huy Quoc To (Tô Quốc Huy)

 • BSc. Luan Thanh Nguyen (Nguyễn Thành Luân)

  • Teaching Assistant, Faculty of Information Science and Engineering, UIT

  • Google Scholar

 • BSc. Khoa Thi-Kim Phan (Phan Thị Kim Khoa)

  • Research Assistant, UIT

 • BSc. Khanh Quoc Tran (Trần Quốc Khánh)

  • Teaching Assistant, Faculty of Information Science and Engineering, UIT

  • Email: khanhtq@uit.edu.vn

  • Google Scholar

 • BSc. Nghia Hieu Nguyen (Nguyễn Hiếu Nghĩa)

  • Teaching Assistant, Faculty of Information Science and Engineering, UIT

  • Google Scholar

PhD Students

 • Trang Thi-Phuong Nguyen (D3, 2015, UIT-VNU-HCM).

Master Students

 • Hao Minh Nguyen (M2, 2017, UIT-VNU-HCM).

 • Sau Ton-Nu (M2, 2017, UIT-VNU-HCM).

 • Dung Tri Doan (M2, 2017, UIT-VNU-HCM).

Undergraduate Students

 • Vong Anh Ho (B5, 2014, UIT-VNU-HCM).

 • Quang Le (B5, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Quan Lam Hoang (B5, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Ngoc Minh Chu (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Hoang The Nguyen (B4, 2017, UIT-VNU-HCM).

 • Minh Truong Le (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Tri Minh Truong (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Danh Hoang Nguyen (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Trang Ngoc-Thien Huynh (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Duong Huynh-Cong Nguyen (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Minh Van Nguyen (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Phuong Duy Nguyen (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Nguyen Hoai Vo (B4, 2015, UIT-VNU-HCM).

 • Kha Hong Pham (B3, 2016, UIT-VNU-HCM).

 • Khiem Vinh Tran (B4, 2017, UIT-VNU-HCM).

 • Khai Pham (B4, 2017, UIT-VNU-HCM).

 • Hung Phi Nguyen (B4, UIT-VNU-HCM).

Former Members

 • Duoc Ba Tran (12/2015, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Mai Thi-Phuong Duong (12/2017, MSc, UIT-VNU-HCM).

 • Thuy Thu Ta (12/2017, MSc, UIT-VNU-HCM).

 • Lam Son Huynh (12/2017, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Tien Van Tran (5/2018, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Truong Minh Nguyen (12/2017, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Thuy Thi-Thanh Le (12/2017, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Binh Duc Nguyen (12/2018, 2014, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Binh An Nguyen (12/2018, 2014, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Phu Xuan-Vinh Nguyen (12/2018, 2014, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Tham Thi-Hong Truong (12/2018, 2014, BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Thin Van Dang (8/2020, MSc, UIT-VNU-HCM).

 • Tin Van Huynh (12/2020,BSc, UIT-VNU-HCM).

 • Sang Thanh Tran (12/2020,BSc, UIT-VNU-HCM).